Archive for januari, 2012

Fri fart på 120-vägar?

2012-01-04

Svensk media rapporterar att polisen inte bötfäller folk som kör fortare än hastighetsbegränsningen på 120-vägar. (Tydligen var Teknikens Värld först med avslöjandet.) Tidningarnas skildring av de juridiska finesserna är inte vidare lyckad.

Så vitt jag kan förstå gäller frågan formuleringen i 14 kap 3§ trafikförordningen. Den säger, i relevanta delar:

Till penningböter döms en förare av ett motordrivet fordon som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot

1. bestämmelserna i
.
.
g) 9 kap.
– 1 eller 2 §

9 kap innehåller bestämmelser om trafik på motorväg, inklusive hastighetsbestämmelser. I 1§ föreskrivs det att hastigheten på en motorväg är högst 110 kilometer i timmen men trafikverket för meddela föreskrift om att högsta hastighet är 120 km/h.

Vad som borde ha stått i förordningen är den som bryter mot bestämmelserna i 9 kap eller mot föreskrifter som med meddelats med stöd av 9 kap 1§ döms till böter. Så är det skrivet i de analoga bestämmelserna som kriminaliserar överskridandet av hasighetsbegränsningen på en landsväg.

Vissa har tolkat det som att det är olagligt att köra 120 på en motorväg eftersom trafikförordningen sätter upp en 110-gräns. Detta är dock en omöjlig tolkning, förordningen sätter 110 som huvudregel men ger möjlighet för trafikverket att föreskriva undantag. Det är klart att om du inte bryter mot en regel om ditt beteende faller under ett undantag i själva regeln som anges som tillåten.

Istället är frågan om man kan säga att en person som kör 140 har brutit mot trafikförordningens 9 kap. Det är visserligen en rimlig tolkning men som man formulerat förordningen på andra ställen så kan man tolka det som att man bara brutit mot trafikverkets föreskrifter, vilket inte är straffbart. Eftersom domstolar inte får tolka straffbestämmelser bredare än de är skrivna, även om en sådan tolkning var vad lagstiftaren tänkt sig, finns det en chans att en domstol skulle frikänna en person som valde att bestrida böterna.

Annonser